0 1
Read Time:8 Minute, 31 Second

PARA SOLICITUDES POR SEDE ELECTRÓNICA

La solitud por sede electrónica es a través de instancia general, poner en SOLICITO:

«Adhesion Campaña Bono Nadal Comercio»

Importante, adjuntar ANEXO I y certificados que se requieren

Por registro general presencial, traer el ANEXO I rellenado y los certificados a la ventanilla del registro en el Ayuntamiento

DOCUMENTOS NECESARIOS

ESTABLIMENTS COL·LABORADORS

Seran col·laboradors del Programa Bons de Consum 2022, els titulars d’establiments comercials que s’adherisquen voluntàriament a aquest, acceptant rebre el bo i descomptar el seu import de les compres realitzades pels beneficiaris consumidors.

Requisits i obligacions dels establiments col·laboradors:

1.- Els titulars dels establiments col·laboradors tindran la consideració de micropimes, xicotets empresaris, autònoms o professionals.

2.- L’establiment  que exerceix l’activitat es localitzarà en el terme municipal de Monòver.

3.- Presentar la fitxa de Manteniment de Tercers en el cas de no estar registrat a l’Ajuntament. (Annex II).

4.- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament de Monóver, a data de presentació d’adhesió al Programa.

No podran adherir-se a aquest Programa i per tant queden exclosos els següents sectors:

1.- Establiments del sector alimentació (supermercats i/o similars) amb superfície de venda superior a 300 metres quadrats.

2.- Productes o serveis lligats al joc, apostes de l’estat i/o tabac.

3.- Farmàcies.

4.- Serveis financers.

5.- Gasolineres.

6.- Gestories, assessories, agències d’assegurances, despatxos d’advocats, notaries.

7.- Hosteleria y restauració

 

ACTIVITAT SUBVENCIONABLE

Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç  i de serveis, del terme municipal de Monóver, a través dels bons consum.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A l’ADHESIÓ a la CAMPANYA PER PART DELS ESTABLIMENTS.

Es realitzarà una sol·licitud per establiment o local afecte a l’activitat econòmica i que complisca amb els requisits de la Convocatòria.

Les sol·licituds d’adhesió a la campanya per part de l’establiment comercial, es podran presentar desde el dia 24 de novembre  fins al dia 1 de desembre, a través de la Seu Electrònica, (Annex I. Sol·licitud d’adhesió). Sol·licitud d’adhesió, publicat en la web de l’Ajuntament.

La sol·licitud s’acompanyarà de la següent documentació:

1.- Declaració responsable del compliment dels requisits i de condició de comerç adherit a la Campanya (inclosa en la sol·licitud,Annex I).

2.- Certificat de situació en el cens d’activitats   econòmiques de la AEAT

3.- Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries AEAT

4.- Certificat de trobar-se al corrent en la Seguretat Social.

5.- Presentar la Fitxa  Manteniment de Tercers, en cas de no estar registrat a l’Ajuntament, segons model Annex II.

6.- Els negocis que disposen d’un únic CIF, però compten amb diversos establiments, podran adherir-se tots i cadascun d’ells de manera individual.

7.- En cas que l’establiment col·laborador tingues concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o amb qualsevol de les Administracions Tributàries o amb la Tresorería Municipal, haurà d’annexar a la sol·licitud la resolució de concessió del mateix ajornament, al costat de l’últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l’ajornament.

L’adhesió a la campanya és GRATUÏTA.

ABONAMENT DE L’AJUDA als COMERÇOS ADHERITS

L’Ajuntament de Monòver abonarà al comerç adherit les quantitats que resulten dels bons de comerç canviats en el seu establiment.

L’establiment és el responsable d’admetre el bo nominatiu associat al DNI del consumidor, perquè l’Ajuntament procedisca a l’abonament a l’establiment, el comerç adherit haurà de presentar les factures oficials de la compra, iva inclòs i bons originals canviats en el seu comerç, així com un compte justificatiu( Annex VI,que facilitarà el Ajuntament ) degudament emplenada, en la qual es relacionen les factures presentades amb les despeses efectuades pels consumidors llistat  on s’incloguen les següents dades:

– Cognoms i Nom del comprador

-NIF/NIE

-Direcció del comprador

-Núm. de Factura

-Import de la Factura sense el descompte

-Import total dels Bonos

L’associació entre els bons i cada factura, haurà de resultar indubtable, per la qual cosa la presentació de la factura per qualsevol dels mitjans disponibles(registre o seu electrònica), haurà de comportar el lliurament associat a la factura dels bons originals.

Les factures hauran d’ajustar-se als requisits establits en el Reial decret 1619/2012, pel qual es regulen les obligacions de facturació.

La data límit per a la presentació de factures per part dels comerços/establiments adherits, serà des de el 2 de gener al 16 de Gener de 2023, tots dos inclosos.

La presentació de les factures i compte justificatiu serà en un únic registre .

L’Ajuntament no abonarà les factures presentades fora del termini marcat en les presents bases.

Els establiments que participen podran canviar quants bons reben, no existint límit de bons presentats per cada comerç adherit, que multiplicat pel preu del bo, serà l’import màxim a facturar a l’Ajuntament , tot això amb iva inclòs dins de la quantia dels bons canviats.

L’import resultant de les factures presentades, serà ingressat a l’establiment mitjançant transferència bancària, per part de l’Ajuntament una vegada realitzada la comprovació de la documentació. No s’admetran vendes bonificades fora del període establit.

______________________________________________________________________________________________________________________________

CAMPAÑA BONO-NADAL MONÓVAR 2022

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

Serán colaboradores del Programa BONO-NADAL  2022, los titulares de establecimientos comerciales que se adhieran voluntariamente a éste, aceptando recibir el bono y descontar su importe de las compras realizadas por los beneficiarios consumidores.

Requisitos y obligaciones de los establecimientos colaboradores:

1.- Los titulares de los establecimientos colaboradores  tendrán la consideración de micropymes, pequeños empresarios, autónomos o profesionales.

2.- El establecimiento que ejerce la actividad se localizará en el término municipal de Monóvar.

3.- Presentar la ficha de Mantenimiento de Terceros en el caso de no estar registrado en el Ayuntamiento. (Anexo II).

4.- Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y con el Ayuntamiento de Monóvar, a fecha de presentación de adhesión al Programa.

No podrán adherirse a este Programa y por tanto quedan excluidos los siguientes sectores:

1.- Establecimientos del sector alimentación (supermercados y/o similares) con superficie de venta superior a 300 metros cuadrados.

2.- Productos o servicios ligados al juego, apuestas del estado y/o tabaco.

3.- Farmacias.

4.- Servicios financieros.

5.- Gasolineras.

6.- Gestorías, asesorías, agencias de seguros, despachos de abogados, notarías.

7.- Hostelería y restauración

 

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE

Será subvencionable toda compra de bienes y servicios en establecimientos de comercio y de servicios, del término municipal de Monóvar, a través de los bonos- nadal.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA ADHESIÓN A LA CAMPAÑA POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

Se realizará una solicitud por establecimiento o local afecto a la actividad económica y que cumpla con los requisitos de la Convocatoria.

Las solicitudes de adhesión a la campaña por parte del establecimiento comercial, se podrán presentar desde el día 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre. (Anexo I. Solicitud de adhesión). Solicitud de adhesión, publicado en la web del Ayuntamiento.

La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

1.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y de condición de comercio adherido a la Campaña (incluida en la solicitud,Anexo I).

2.- Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT

3.- Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias  AEAT

4.- Certificado de encontrarse al corriente en la Seguridad Social.

5.- Presentar la Ficha Mantenimiento de Terceros, en caso de no estar registrado en el Ayuntamiento, según modelo Anexo II.

6.- Los negocios que disponen de un único CIF, pero cuentan con varios establecimientos, podrán adherirse todos y cada uno de ellos de manera individual.

7.- En caso de que el establecimiento colaborador tuviera concedido un aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social o con cualquier de las Administraciones Tributarias o con la Tesorería Municipal, tendrá que anexar a la solo•licitud la resolución de concesión del mismo aplazamiento, junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento.

La adhesión a la campaña es GRATUITA.

ABONO DE LA AYUDA a los COMERCIOS ADHERIDOS

El Ayuntamiento de Monóvar abonará al comercio adherido las cantidades que resultan de los bonos-consum canjeados en su establecimiento.

El establecimiento es el responsable de admitir el bono nominativo asociado al DNI del consumidor, para que el Ayuntamiento proceda al abono al establecimiento, el comercio adherido tendrá que presentar las facturas oficiales de la compra,  iva incluido y bonos originales cambiados en su comercio, así como una cuenta justificativa( Anexo VI,que facilitará el Ayuntamiento ) debidamente cumplimentada  donde se incluyan los siguientes datos:

-Nombre y Apellidos del comprador

-NIF/NIE

-Domicilia del comprador

-N.º de Factura

-Importe de la Factura sin el descuento

-Importe total del bono

La asociación entre los bonos y cada factura, tendrá que resultar indudable, por lo cual la presentación de la factura por cualquier de los medios disponibles(registro o sede electrónica), tendrá que comportar la entrega asociada a la factura de los bonos originales.

La presentación de las facturas con los bonos y la cuenta justificativa tendra que realizarse en un único registro.

Las facturas tendrán que ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, por el cual se regulan las obligaciones de facturación.

La fecha tope para la presentación de facturas por parte de los comercios/establecimientos adheridos, será desde el 2 de Enero al 16 de Enero de 2023, ambos incluídos.

El Ayuntamiento no abonará las facturas presentadas fuera del plazo marcado en las presentes bases.

Los establecimientos que participan podrán cambiar cuántos bonos reciben, no existiendo límite de bonos presentados por cada comercio adherido, que multiplicado por el precio del bono, será el importe máximo a facturar en el Ayuntamiento , todo esto con iva incluído dentro de la cuantía de los bonos cambiados.

El importe resultante de las facturas presentadas, será ingresado al establecimiento mediante transferencia bancaria, por parte del Ayuntamiento una vez realizada la comprobación de la documentación. No se admitirán ventas bonificadas fuera del periodo establecido.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %